Privacy Verklaring Sportvisserij Goeree-Overflakkee

Sportvisserij Goeree-Overflakkee is gevestigd te Dirksland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40324903.

Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Goeree-Overflakkee verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sportvisserij Goeree-Overflakkee verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a) zich inschrijft / aanmeldt als lid van Sportvisserij Goeree-Overflakkee;
b) een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Goeree-Overflakkee (zoals een abonnement op onze nieuwsbrief, of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.); 
c) contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, het contactformulier van onze website, telefonisch e.d.)

1.2
 Sportvisserij Goeree-Overflakkee verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a) voorletters en naam;
b) geboortedatum;
c) adres;
d) e-mailadres;
e) telefoonnummer;
f) leeftijd;
g) geslacht;
h) rekeningnummer(s);
i) het lidmaatschap(s nummer) van de vereniging;
j) en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportvereniging, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k) browsercookies.

1.3 Sportvisserij Goeree-Overflakkee kan deze gegevens gebruiken om:

  • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
  • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
  • voorlichting (informatievoorziening);
  • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
  • handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 
U kunt contact opnemen met Sportvisserij Goeree-Overflakkee via e-mail: info@sportvisserijgo.nl voor:

a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Goeree-Overflakkee persoonsgegevens verwerkt;
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Goeree-Overflakkee met betrekking tot u verwerkt;
d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Goeree-Overflakkee.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1) Sportvisserij Goeree-Overflakkee zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2) Sportvisserij Goeree-Overflakkee treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Sportvisserij Goeree-Overflakkee kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

  • verwerkers van Sportvisserij Goeree-Overflakkee (voor de uitvoering van de dienstverlening);
  • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Sportvisserij Goeree-Overflakkee verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1 tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Goeree-Overflakkee daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

Dirksland, Mei 2018